نمایش 1-2 از 2 نتیجه

نقاط قوت و ضعف نسخه آزمایش وب سایت دانشگاه را چه می دانید؟

آیا وب سایت دانشگاه خود را ایده آل می دانید. نقاط قوت و ضعف وب سایت را چه می دانید؟

کیفیت تدریس در دانشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟

با انتخاب یکی از گزینه های زیر در مورد کیفیت تدریس و نحوه آموزش نظر دهید.