اعضای هیئت مدیره:

1) جناب اقای دکتر اسماعیل خلیل زاده

2) جناب آقای دکتر رضا الماسی

3) جناب آقای دکتر کریم خسرویان (رزومه)

4) جناب آقای دکتر سید عیسی حسینی