متقاضیان محترم جهت ثبت نام با سامانه ساتب ( sateb.uast.ac.ir ) مراجعه نمایند.