جدول زمانی انتخاب واحد تابستان دانشجویان به تفکیک نیمسال ورود

نیمسال ورود

تاریخ انتخاب واحد

ورودی بهمن 93 به قبل

96/04/17

ورودی مهر 95 – 94

19 و 96/04/18

ورودی بهمن 95 – 94

20 و 96/04/19

ورودی مهر 96 – 95

22 و 96/4/21

شروع کلاسها

96/04/24

پایان کلاسها

96/06/02

امتحانات

96/06/04لغایت 96/06/09

برای اخذ درس کارورزی در تابستان دانشجویان می توانند با رعایت سقف واحد درسی ( 2 واحد درس کارورزی به همراه 4 واحد درسی ) و برای تابستان آخر ، با رعایت سقف 8 واحد درسی (2 واحد درس کارورزی به همراه 6 واحد درسی ) انتخاب واحد نمایند.

قابل توجه دانشجویان ورودی مهر 95

در صورت اخذ درس کارورزی در نیم سال عادی دانشجویان می توانند صرفا تا سقف 14 واحد درسی (2 واحد کارورزی به همراه 12 واحد درسی ) انتخاب واحد نمایند.

برای دانشجویان که در نیم سال آخر تحصیلی و یا دارای معدل بالای 17 می باشند سقف ارائه واحد به18 واحد (2 واحد درس کارورزی به همراه 16 واحد درسی ) افزایش می یابد.

دانلود فایل پیوست  (94.4 کیلوبایت)