انتخاب واحد دوره های کاردانی بر طبق رشته و نیمسال ورودی

حسابداری مالی ورودی مهر96

لینک دانلود

حسابداری مالیاتی ورودی مهر96

لینک دانلود

گردشگری مهر 95

لینک دانلود

گردشگری بهمن 95

لینک دانلود

گردشگری مهر 96

لینک دانلود

هتلداری مهر 96

لینک دانلود

مدیریت کسب وکار مهر 95

لینک دانلود

مدیریت کسب وکار بهمن 95 و مهر 96

لینک دانلود

دروس عمومی و مهارت مشترک کاردانی

لینک دانلود

انتخاب واحد دوره های کارشناسی بر طبق رشته و نیمسال ورودی

حسابداری مالی مهر 95

لینک دانلود

مدیریت گردشگری مهر 95

لینک دانلود

مدیریت هتلداری مهر 95

لینک دانلود

دروس عمومی و مهارت مشترک و پیش نیازکارشناسی

لینک دانلود