مدیریت کسب و کار ورودی بهمن 92

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نام استاد

روز

تاریخ

ساعت امتحان

1

طراحی و چیدمان فروشگاه

3

خانم وحیدی

یکشنبه

13/10/94

15:00 الی 16:30

2

فنون فروش

2

خانم وحیدی

سه شنبه

15/10/94

15:00 الی 16:30

3

خرید و فروش الکترونیکی

3

آقای میرابی

پنجشنبه

17/10/94

15:00 الی 16:30

4

زبان تخصصی

2

خانم پروین فر

شنبه

19/10/94

15:00 الی 16:30

بازاریابی ورودی بهمن 92

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نام استاد

روز

تاریخ

ساعت امتحان

1

طراحی و چیدمان فروشگاه

2

آقای دلخوش

یکشنبه

13/10/94

15:00 الی 16:30

2

فنون فروش

1

آقای دلخوش

سه شنبه

15/10/94

15:00 الی 16:30

3

زنجیره تامین

2

آقای یاسا

پنجشنبه

17/10/94

15:00 الی 16:30

4

تبلیغات بازاریابی

3

آقای یاسا

شنبه

19/10/94

15:00 الی 16:30

5

افکار سنجی مشتری

2

خانم اتحاد

دوشنبه

21/10/94

15:00 الی 16:30

حسابداری مالی ورودی بهمن 92

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نام استاد

روز

تاریخ

ساعت امتحان

1

حسابداری مالی

3

آقای شاه کرمی

شنبه

12/10/94

17:00 الی 18:30

2

اصول تنظیم و کنترل بودجه موسسات خدماتی و بازرگانی

2

آقای ایزدی

دوشنبه

14/10/94

17:00 الی 18:30

3

حسابداری پیمانکاری

2

آقای کارگر

چهارشنبه

16/10/94

17:00 الی 18:30

4

حسابداری مالیاتی

2

آقای کارگر

شنبه

19/10/94

17:00 الی 18:30

5

حسابداری بهای تمام شده 1

3

آقای اورعی

دوشنبه

21/10/94

17:00 الی 18:30

امور فرهنگی ورودی بهمن 92

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نام استاد

روز

تاریخ

ساعت امتحان

1

تحولات اجتماعی معاصر ایران

2

خانم میری قمصری

شنبه

12/10/94

17:00 الی 18:30

2

اسطوره شناسی

2

خانم توکلی

دوشنبه

14/10/94

17:00 الی 18:30

3

فعالیت های فرهنگی

2

خانم میری قمصری

چهارشنبه

16/10/94

17:00 الی 18:30

4

فرهنگ اقوام

2

خانم ضیا اصغری

پنجشنبه

17/10/94

15:00 الی 16:30

5

مفاخر فرهنگی

2

خانم توکلی

شنبه

19/10/94

17:00 الی 18:30

هتلداری ورودی بهمن 92

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نام استاد

روز

تاریخ

ساعت امتحان

1

مکاتبات زبان انگیسی

2

خانم کریم پور

شنبه

12/10/94

9:00 الی 10:30

2

آداب غذایی در فرهنگ ایرانی-اسلامی

3

آقای احسانی

دوشنبه

14/10/94

9:00 الی 10:30

3

پذیرایی

2

اقای زندی

چهارشنبه

16/10/94

9:00 الی 10:30

4

عملیات آشپزی

2

خانم نجاتیان

شنبه

19/10/94

9:00 الی 10:30

کاردانی گردشگری ورودی بهمن 92

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نام استاد

روز

تاریخ

ساعت امتحان

1

مکاتبات زبان انگلیسی

2

آقای تعادلخواه

شنبه

12/10/94

9:00 الی 10:30

2

صدور بلیط پیشرفته

1

آقای نیک سجل

دوشنبه

14/10/94

9:00 الی 10:30

3

بازاریابی و فروش در صنعت گردشگری

2

آقای نیک سجل

چهارشنبه

16/10/94

9:00 الی 10:30

4

سیستم رزرواسیون بلیط

1

آقای براتی

شنبه

19/10/94

9:00 الی 10:30

کاردانی تشریفات بهمن 92

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نام استاد

روز

تاریخ

ساعت امتحان

1

مکاتبات تخصصی زبان انگلیسی

2

خانم کریم پور

شنبه

12/10/94

9:00 الی 10:30

2

تشریفات سفرهای رسمی و غیر رسمی

2

خانم زمانی

دوشنبه

14/10/94

9:00 الی 10:30

3

اصول پذیرایی

2

آقای زندی

چهارشنبه

16/10/94

9:00 الی 10:30

4

قوانین و مقررات بین المللی تشریفات

2

آقای دیده بان

شنبه

19/10/94

9:00 الی 10:30

5

دیپلماسی کاربردی و رویه های دیپلماتیک

2

خانم زمانی

دوشنبه

21/10/94

9:00 الی 10:30

6

مجامع سازمانهای بین المللی

2

آقای دیده بان

چهارشنبه

23/10/94

9:00 الی 10:30

معماری - معماری داخلی ورودی بهمن92

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نام استاد

روز

تاریخ

ساعت امتحان

1

انسان،طبیعت ،معماری داخلی

خانم حدادی

سه شنبه

15/10/94

9:00 الی 10:30

2

متره و براورد

خانم حدادی

پنجشنبه

17/10/94

9:00 الی 10:30

3

تنظیم شرایط محیطی( نور و صدا)

خانم حدادی

یکشنبه

20/10/94

9:00 الی 10:30

4

مبانی طرح معماری داخلی

خانم حدادی

سه شنبه

22/10/94

9:00 الی 10:30

5

مقدمات طراحی معماری داخلی

آقای پور امین

چهارشنبه

23/10/94

15:00 الی 16:30

مدیریت کسب وکار ورودی بهمن 93 گروهA

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نام استاد

روز

تاریخ

ساعت امتحان

1

قانون نظام صنفی و آیین نامه اجرای آن

3

آقای قیصرزاده

یکشنبه

13/10/94

15:00 الی 16:30

2

قوانین و مقررات عمومی

3

آقای حسینی

سه شنبه

15/10/94

15:00 الی 16:30

3

قوانین ایمنی و بهداشتی در واحد های صنفی

3

آقای کوهپایه

پنجشنبه

17/10/94

11:00 الی 12:30

4

مقررات استاندارد و کنترل کیفیت

2

آقای کوهپایه

شنبه

19/10/94

17:00 الی 18:30

5

مهارت و قوانین کسب و کار

2

آقای رادمهر

دوشنبه

21/10/94

17:00 الی 18:30

6

مهارت و قوانین کسب و کار

2

خانم آگاه

دوشنبه

21/10/94

17:00 الی 18:30

7

مدیریت بازارایابی

2

آقای رادمهر

چهارشنبه

23/10/94

15:00 الی 16:30

8

مدیریت بازارایابی

2

خانم آگاه

چهارشنبه

23/10/94

15:00 الی 16:30

هتلداری ورودی بهمن 93

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نام استاد

روز

تاریخ

ساعت امتحان

1

حسابداری در هتل

2

آقای شاه کرمی

شنبه

12/10/94

9:00 الی 10:30

2

فرانت آفیس

3

آقای پیرو

دوشنبه

14/10/94

9:00 الی 10:30

3

خانه داری

3

آقای پیرو

چهارشنبه

16/10/94

9:00 الی 10:30

4

لباسشویی در هتل

2

آقای نوروزی

پنجشنبه

17/10/94

9:00 الی 10:30

کاردانی گردشگری ورودی بهمن 93

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نام استاد

روز

تاریخ

ساعت امتحان

1

نقشه خوانی

1

آقای عسگری

شنبه

12/10/94

9:00 الی 10:30

2

صدور بلیط مقدماتی

1

آقای نیک سجل

دوشنبه

14/10/94

9:00 الی 10:30

3

قوانین و مقررات جهانگردی

2

آقای عسگری

سه شنبه

15/10/94

9:00 الی 10:30

4

حسابداری دفاتر خدمات مسافرتی

2

آقای هنرمند

پنجشنبه

17/10/94

9:00 الی 10:30

5

زبان دوم 1

2

آقای فرهادپور

شنبه

19/10/94

9:00 الی 10:30

6

معماری و هنر ایران

2

خانم سیفی

یکشنبه

20/10/94

9:00 الی 10:30

7

جاذبه های فرهنگی ایران

2

آقای هنرمند

سه شنیه

22/10/94

9:00 الی 10:30

8

تاریخ تمدن باستان

2

خانم سیفی

پنجشنبه

24/10/94

9:00 الی 10:30

معماری - معماری داخلی ورودی بهمن 93 گروهA

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نام استاد

روز

تاریخ

ساعت امتحان

1

اصول فنی ساختمان پایه

2

آقای پاچناری

شنبه

12/10/94

15:00 الی 16:30

2

مقررات معماری داخلی

2

خانم حدادی

دوشنبه

14/10/94

15:00 الی 16:30

3

طرح معماری

2

خانم ابراهیمی

چهارشنبه

16/10/94

15:00 الی 16:30

4

بیان معماری

2

آقای عابدین زاده

پنجشنبه

17/10/94

15:00 الی 16:30

5

هندسه مناظر و مرایا

1

اقای پاچناری

شنبه

19/10/94

15:00 الی 16:30

6

مبانی معماری داخلی

2

خانم حدادی

دوشنبه

21/10/94

15:00 الی 16:30

7

کاربرد رایانه در معماری داخلی پایه

1

آقای امیر شقاقی

چهار شنبه

23/10/94

15:00 الی 16:30

8

فرم و فضا

1

آقای عابدین زده

پنجشنبه

24/10/94

15:00 الی 16:30

معماری - معماری داخلی ورودی بهمن 93 گروه B

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نام استاد

روز

تاریخ

ساعت امتحان

1

اصول فنی ساختمان پایه

2

آقای پاچناری

شنبه

12/10/94

15:00 الی 16:30

2

مقررات معماری داخلی

2

آقای امیر شقاقی

دوشنبه

14/10/94

15:00 الی 16:30

3

طرح معماری

2

خانم ابراهیمی

چهارشنبه

16/10/94

15:00 الی 16:30

4

بیان معماری

2

آقای قایم پناه

پنجشنبه

17/10/94

15:00 الی 16:30

5

هندسه مناظر و مرایا

1

آقای عابدین زاده

شنبه

19/10/94

15:00 الی 16:30

6

مبانی معماری داخلی

2

آقای امیر شقاقی

دوشنبه

21/10/94

15:00 الی 16:30

7

کاربرد رایانه در معماری داخلی پایه

1

آقای قائم پناه

چهار شنبه

23/10/94

15:00 الی 16:30

8

فرم و فضا

1

خانم مطهری

پنجشنبه

24/10/94

15:00 الی 16:30

مدیریت کسب وکار ورودی مهر 94

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نام استاد

روز

تاریخ

ساعت امتحان

1

اصول حسابداری

3

آقای شاه کرمی

شنبه

12/10/94

15:00 الی 16:30

2

آمار

2

خانم جدی

دوشنبه

14/10/94

15:00 الی 16:30

3

مبانی سازمان و مدیریت

2

آقای فرهادیار

چهارشنبه

16/10/94

15:00 الی 16:30

4

اصول علم اقتصاد

3

خانم آگاه

شنبه

19/10/94

15:00 الی 16:30

5

مشتری مداری

2

آقای فرهادیار

دوشنبه

21/10/94

15:00 الی 16:30

6

کسب و کار از دیدگاه اسلام

2

خانم آگاه

چهارشنبه

23/10/94

15:00 الی 16:30

بازاریابی ورودی مهر 94

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نام استاد

روز

تاریخ

ساعت امتحان

اصول و مهارتهای حسابداری

3

آقای شاه کرمی

شنبه

12/10/94

17:00 الی 18:30

آمار در بازاریابی

2

خانم جدی

دوشنبه

14/10/94

17:00 الی 18:30

2

اصول بازاریابی

2

خانم اتحاد

چهارشنبه

16/10/94

17:00 الی 18:30

3

مهارت های فناوری اطلاعات و ارتباطات

2

خانم آگاه

شنبه

19/10/94

17:00 الی 18:30

4

مهارت و قوانین کسب و کار

2

آقای رادمهر

دوشنبه

21/10/94

17:00 الی 18:30

حسابداری مالی ورودی مهر 94

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نام استاد

روز

تاریخ

ساعت امتحان

1

حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی

3

آقای شاه کرمی

شنبه

12/10/94

17:00 الی 18:30

2

مبانی سازمان مدیریت

2

آقای عسگری/اقای سلیمانی

دوشنبه

14/10/94

17:00 الی 18:30

3

حقوق بازرگانی

2

آقای قیصر زاده/آقای بابایی

چهارشنبه

16/10/94

17:00 الی 18:30

4

اقتصاد خرد

3

خانم آگاه/خانم مهدوی

شنبه

19/10/94

17:00 الی 18:30

هتلداری ورودی مهر 94

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نام استاد

روز

تاریخ

ساعت امتحان

1

کمکهای اولیه

1

آقای قالچی

شنبه

12/10/94

9:00 الی 10:30

2

شناخت هتل و خدمات پشتیبانی

3

خانم حاجی لو

دوشنبه

14/10/94

9:00 الی 10:30

3

آشنایی با حقوق مهمان در هتل

2

اقای بابائی

سه شنبه

15/10/94

9:00 الی 10:30

4

جامعه شناسی فرهنگی

2

خانم ضیا اصغری

پنجشنبه

17/10/94

15:00 الی 16:30

5

رواشناسی گردشگری

2

خانم حاجی لو

شنبه

19/10/94

9:00 الی 10:30

6

اصول علم تغذیه

2

خانم پور امیدی

دوشنبه

21/10/94

9:00 الی 10:30

کاردانی گردشگری ورودی مهر94

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نام استاد

روز

تاریخ

ساعت امتحان

1

کمکهای اولیه

1

آقای قالچی

شنبه

12/10/94

9:00 الی 10:30

2

آشنایی با صنایع دستی

2

خانم ابی زاده

دوشنبه

14/10/94

9:00 الی 10:30

3

شناخت تاسیسات گردشگری

2

آقای عسگری

سه شنبه

15/10/94

9:00 الی 10:30

4

جغرافیای ایرانگردی و جهانگردی

3

آقای عسگری

پنجشنبه

17/10/94

9:00 الی 10:30

5

شناخت صنعت گردشگری

2

آقای امان اله

شنبه

19/10/94

9:00 الی 10:30

معماری - معماری داخلی ورودی مهر 94

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نام استاد

روز

تاریخ

ساعت امتحان

1

هندسه کاربردی

2

آقای پاچناری

شنبه

12/10/94

15:00 الی 16:30

2

آشنایی با تاریخ معماری تزئینی

2

آقای امیر شقاقی

دوشنبه

14/10/94

15:00 الی 16:30

3

آشنایی با تاریخ معماری

2

خانم رجائی

چهارشنبه

16/10/94

15:00 الی 16:30

4

جامعه شناسی عمومی

2

خانم زمانی

شنبه

19/10/94

15:00 الی 16:30

5

مبانی معماری

2

خانم رجائی

دوشنبه

21/10/94

15:00 الی 16:30

6

ریاضیات و آمار

2

آقای پاچناری

چهارشنبه

23/10/94

15:00 الی 16:30

7

شناخت مواد و مصالح

2

آقای امیر شقاقی

پنجشنبه

24/10/94

15:00 الی 16:30

دانلود فایل پیوست  (777.3 کیلوبایت)