مرکز علمی - کاربردی صنعت جهانگردی تهران 3 به زودی اقدام به برگزاری دوره های آموزش عالی تکمیلی بین سطوح تحصیلی خواهد نمود.