کارشناسی گردشگری ورودی بهمن 93 (دانشجویان انتقالی)

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نام استاد

روز

ساعت

کد کلاس

1

مدیریت رویدادها

2

خانم عابدین زاده

دوشنبه

16:30 الی 18:15

104

2

تشریفات

2

-

دوشنبه

18:30 الی 20:15

104

3

مدیریت رویدادها

2

خانم عابدین زاده

دوشنبه

18:30 الی 20:15

204

4

تشریفات

2

-

دوشنبه

16:30 الی 18:15

204

5

گردشگری الکترونیک

2

آقای نیک سجل

چهارشنبه

08:15 الی 10:00

102

6

مکالمات تخصصی 3

1

خانم شجاع

چهارشنبه

10:15 الی 12:00

101

7

گردشگری بین الملل

2

آقای رفیع شاد

چهارشنبه

12:30 الی 14:15

101

8

مدیریت مراکز تفریحی

2

آقای رفیع شاد

چهارشنبه

14:30 الی 16:15

103

9

انقلاب اسلامی

2

آقای کیاکجوری

چهارشنبه

16:30 الی 18:15

103

10

تاریخ تمدن اسلامی

2

آقای کیاکجوری

چهارشنبه

18:30 الی 20:15

103

11

کارورزی1

2

-

-

متعاقبا اعلام خواهد شد

-

کارشناسی گردشگری ورودی بهمن 93 گروه A

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نام استاد

روز

ساعت

کد کلاس

1

مکالمات زبان انگلیسی 2

1

خانم کریم پور

یکشنبه

16:30 الی 18:15

102

2

امور اجرایی غدا و نوشابه

2

آقای زندی

یکشنبه

18:30 الی 20:15

102

3

تاریخ جهان تطبیقی

2

آقای کریمی

سه شنبه

16:30 الی 18:15

202

4

ارتباطات میان فرهنگی

2

آقای احسانی

سه شنبه

18:30 الی 20:15

202

5

اوقات فراغت و گردشگری

2

آقای عسگری

پنجشنبه

08:00 الی 09:45

103

6

مدیریت مراکز تفریحی

2

خانم عابدین زاده

پنجشنبه

10:00 الی 11:45

103

7

ارتباط با مشتری

2

خانم عابدین زاده

پنجشنبه

12:15 الی 14:00

103

8

توسعه پایدار گردشگری

2

آقای منصور خاکی

پنجشنبه

14:15 الی 16:15

103

9

اخلاق حرفه ای در گردشگری

2

آقای خان زاده

پنجشنبه

16:30 الی 18:15

103

کارشناسی گردشگری ورودی بهمن 93 گروه B

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نام استاد

روز

ساعت

کد کلاس

1

توسعه پایدار گردشگری

2

خانم ابی زاده

دوشنبه

08:15 الی 10:00

102

2

اوقات فراغت و گردشگری

2

خانم ابی زاده

دوشنبه

10:15 الی 12:00

102

3

اخلاق حرفه ای در گردشگری

2

آقای عماری راد

دوشنبه

12:30 الی 14:15

102

4

امور اجرایی غدا و نوشابه

2

-

دوشنبه

14:30 الی 16:15

102

5

مکالمات زبان انگلیسی 2

1

خانم شجاع

چهارشنبه

08:15 الی 10:00

102

6

ارتباطات میان فرهنگی

2

آقای نیک سجل

چهارشنبه

10:15 الی 12:00

102

7

تاریخ جهان تطبیقی

2

-

چهارشنبه

12:30 الی 14:15

102

8

مدیریت مراکز تفریحی

2

آقای رفیع شاد

چهارشنبه

14:30 الی 16:15

103

9

ارتباط با مشتری

2

خانم بروج

چهارشنبه

16:30 الی 18:15

204

کارشناسی مدیریت هتلداری بهمن 93

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نام استاد

روز

ساعت

کد کلاس

1

مکالمات زبان انگلیسی 2

1

خانم کریم پور

خانم شجاع

یکشنبه

چهارشنبه

16:15 الی 18:00

08:15 الی 10:00

102

202

2

قوانین حقوقی درصنعت هتلداری

2

آقای عماری راد

دوشنبه

14:30 الی 16:15

101

3

مدیریت خدمات پذیرایی

2

-

دوشنبه

16:15 الی 18:00

101

4

مدیریت عملیات آشپزخانه

3

خانم نجاتیان

دوشنبه

18:15 الی 21:00

101

5

اوقات فراغت

2

خانم ابی زاده

آقای عسگری

دوشنبه

پنجشنبه

12:30 الی 14:15

08:00 الی 09:45

102

103

6

مدیریت مراکز تفریحی

2

آقای رفیع شاد

خانم عابدین زاده

چهارشنبه

پنجشنبه

14:30 الی 16:15

16:30 الی 18:15

103

103

7

ارتباط با مشتری

2

آقای بروج

خانم عابدین زاده

چهارشنبه

پنجشنبه

16:30 الی 18:15

12:15 الی 14:00

204

103

8

رفتار سازمانی

2

خانم رضوانی

پنجشنبه

14:30 الی 16:15

206

9

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

2

آقای کیاکجوری

چهارشنبه

18:30 الی 20:15

103

10

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

2

آقای عمرانی

پنجشنبه

16:30 الی 18:15

204

11

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

2

آقای کریمی

سه شنبه

18:30 الی 20:15

204

12

مکالمات زبان انگلیسی 3

1

خانم شجاع

چهارشنبه

10:15 الی 12:00

102

دانلود فایل پیوست  (21.4 کیلوبایت)