نمایش 11-12 از 12 نتیجه
دانشگاه علمی و کاربردی ایفا چی کار در نیمه دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ در بهمن ماه دانشجو می پذیرد   اطلاعات بیشتر
1400/09/19  |  360 بازدید


تاکنون درباره آثار مثبت گردشگری در زمینه‌های فرهنگی؛ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سخن فراوان گفته شده است اینکه گردشگری می‌تواند منافع اقتصادی و اجتماعی زیادی به خصوص در مناطق روستایی و کشورهای درحال توسعه به‌دنبال داشته باشد   اطلاعات بیشتر
1398/02/22  |  4409 بازدید  |  جهانگردیگردشگری