نمایش 1-4 از 4 نتیجه
عکس پرسنلی سمت نام و نام خانوادگی آخرین مدرک تحصیلی پست الکترونیکی
 
a5a42c372d55e8348e8e3f98e0c93765.jpgریاست دانشگاهزهرا زاهدیکارشناسی ارشد
مسئول آموزش لیلا واحدیان بیکیدکتری تخصصیjaefari@utehran3.ir
09c3d1b783c69b7c594d3ac6df5e8ec7.jpgمعاونتعلیرضا نصرالهیدکتریermianasrollahi@yahoo.com
a0d012e8dbaeacaf60084990fb3f51c5.jpg حسابدارعمادوزيريکارشناسیvaziri@utehran3.ir