نمایش 1-9 از 9 نتیجه
عکس پرسنلی سمت نام و نام خانوادگی آخرین مدرک تحصیلی پست الکترونیکی
 
a5a42c372d55e8348e8e3f98e0c93765.jpgریاست دانشگاهزهرا زاهدیکارشناسی ارشد
09c3d1b783c69b7c594d3ac6df5e8ec7.jpgمعاونتعلیرضا نصرالهیدکتریermianasrollahi@yahoo.com
a0d012e8dbaeacaf60084990fb3f51c5.jpg حسابدارعمادوزيريکارشناسیvaziri@utehran3.ir
c642b026b3e7454e603ed0481205d197.jpg مسئول آموزش سمیه جعفریکارشناسیjaefari@utehran3.ir
c6c8a4fd2d5b57ee66317e27f3cc4cd3.jpgمسئول حراستشيوا شكوهمندکارشناسیshokohmand@utehran3.ir
انفورماتیکآرتین ملکیانکارشناسی
0e4bd5702edebc7da7d41f82a0a91bfd.jpegمسئول بایگانیآرتین ملکیانکارشناسی
d00a241678fd05f49b3f6017f232d909.jpgمسئول حراستکوروش رشیدیحراست فیزیکی دانشگاه
a8159cb667011e13851d5408c0b779db.jpgمعاونتافشار طاهریمعاونت فرهنگی - ورزشی