نمایش 1-8 از 8 نتیجه
عکس پرسنلی سمت نام و نام خانوادگی آخرین مدرک تحصیلی پست الکترونیکی
 
09c3d1b783c69b7c594d3ac6df5e8ec7.jpgریاست دانشگاهعلیرضا نصرالهیدکتریermianasrollahi@yahoo.com
a5a42c372d55e8348e8e3f98e0c93765.jpgمعاونتزهرا زاهدیکارشناسی ارشد
حسابدارعمادوزيريليسانسvaziri@utehran3.ir
c513fcb3d233bdf444047ddc26d372a0.jpg مسئول آموزش سمیه جعفریکارشناسیjaefari@utehran3.ir
مسئول حراستشيوا شكوهمندليسانسshokohmand@utehran3.ir
مسئول آموزش آمنه حداددانشجوی کارشناسی ارشد
انفورماتیکمهین ادریسیلیسانسedrisi@utehran3.ir
مسئول دفتر مدیریتفریناز غلامیکارشناسی