نمایش 1-5 از 5 نتیجه
عکس پرسنلی سمت نام و نام خانوادگی آخرین مدرک تحصیلی پست الکترونیکی
 
09c3d1b783c69b7c594d3ac6df5e8ec7.jpgقائم مقام مرکزعلیرضا نصرالهیدکتریermianasrollahi@yahoo.com
حسابدارعمادوزيريليسانسvaziri@utehran3.ir
c513fcb3d233bdf444047ddc26d372a0.jpg ریاست آموزشسمیه جعفریدانشجوی ارشدjaefari@utehran3.ir
مسئول حراستشيوا شكوهمندليسانسshokohmand@utehran3.ir
d42a728826ba8f36a16875251f1b130a.jpgانفورماتیکآرزو فرمانیکارشناسی ارشدarezoofarmani66@gmail.com